Zaproszenia

Jak co roku organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy. W tym roku dnia 25 czerwca 2011 r. wyruszamy po raz czwarty z wiernymi z parafii św. Jakuba z całej Polski. W tym roku pielgrzymkę poprowadzą Ojcowie Franciszkanie z Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła z Lęborka.

20 czerwca 2011 r. (poniedziałek) przeżywać będziemy IV rocznicę powstania naszego Sanktuarium. O godz. 11.00 rozpoczniemy w Jakubowie wspólną modlitwę dziękczynną za dar błogosławionego Jana Pawła II. W czasie Mszy św. BOTAFUMEIRO. Uroczystościom w tym roku przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Bp Dr Paweł Socha z udziałem kapłanów oraz dzieci i młodzieży zaproszonych szkół. W tym dniu w czasie Uroczystości Ksiądz Biskup wręczy uczniom klas VI i młodzieży kończącej Gimnazjum świadectwa ukończenia religii. Zapraszamy gości i parafian. Po Mszy św. udamy się pod kamień z dębem KAROL, gdzie zapalimy znicze śpiewając BARKĘ.

W tym roku Uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Starszego Apostoła – naszego patrona – przeżywać będziemy 30 i 31 lipca 2011 r.

Program odpustu:

30 lipca 2011 r. (sobota):

 • godz. 18.00 – Nieszpory o św. Jakubie i Różaniec przed obrazem Matki Bożej Pompejańskiej
 • godz. 18.30 – Msza Święta z kazaniem Ks. Kustosza i Błogosławieństwem Relikwiami św. Jakuba Starszego Apostoła
 • 31 lipca 2011 r. (niedziela):
 • godz. 12.00 – Suma odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Dra Pawła Sochy
 • godz. 13.30 – koncert Orkiestry Kameralnej L' Autunno z Poznania
 • godz. 14.30 – Biesiada Jakubowa

W czasie uroczystości Oddział Terenowy Krwiodawstwa w Głogowie przeprowadzi akcję zbiorki krwi – „ Dla ratowania Życia”

 

Angielski przewodnik po dolnośląskim szlaku Św. Jakuba .

W maju 2009 roku szkocki pielgrzym Pan John Paterson pielgrzymował  dolnośląskim szlakiem Św. Jakuba z Głogowa do Bolesławca. Pielgrzym chciał iść aż do Zgorzelca, ale ze względów zdrowotnych nie było to możliwe. Ta pierwsza w życiu  wizyta w Polsce była sprowokowana informacją o istnieniu polskiego szlaku Św. Jakuba. W efekcie pokonanej drogi, Pan Paterson napisał krótki przewodnik w języku angielskim, w którym przedstawia przebieg trasy dolnośląskiego szlaku Św. Jakuba oraz szereg praktycznych informacji, przydatnych dla pielgrzymów obcokrajowców. Uwagi przedstawione w tym opracowaniu są szczególnie istotne, ponieważ jest to pierwsza wersja przewodnika w języku angielskim, a zarazem sporządzona przez obcokrajowca, a więc przez osobę nie zaangażowaną w realizacje naszego przedsięwzięcia i nie znającą realiów pielgrzymowania polskimi ścieżkami Św. Jakuba. Szlaków, po których pielgrzymowanie tak różni się od pielgrzymowania utartymi szlakami hiszpańskimi.

Gorąco dziękujemy Panu Johnowi Paterson za trud przy opracowaniu przewodnika i gratulujemy osiągniętego rezultatu.

Jednocześnie słowa podziękowania kierujemy do Pani Ludmiły Rozmarynowskiej - Polce studiującej na Uniwersytecie w Glasgow - za pomoc w opracowaniu przewodnika.

Słowa podziękowania składamy również Pani Joli Kaszy, która dokonała tłumaczenia zmian dotyczących przebiegu trasy szlaku na odcinku Jakubów - Jerzmanowa (str. 6) oraz na odcinku Polkowice - Nowa Wieś Lubińska (str. 8).

Przewodnik autorstwa p. Johna Petersona znajduje się z zakładce „An English guide to Lower Silesian way of Saint James”.

 

Św. Jakubie prowadź !

SH


An English guide to Lower Silesian way of Saint James

 

In May 2009 the Scottish pilgrim Mr. John Paterson went on a pilgrimage through the Lower Silesian way of Saint James from Glogow to Boleslawiec. The pilgrim wanted to go to Zgorzelec but it was impossible for health reasons. That first visit to Poland was provoked by information on existence of the Polish way of Saint James. In effect of the way Mr. Paterson has written a short guide book in English presenting how to go through the Lower Silesian way of Saint James and including many practical information which can be helpful for the foreign pilgrims. Remarks presented in the guide book are specially important as this is the first version of a guide book in English and also made by a foreigner that means by a person who is not engaged in realization of our project and not acquainted in realities of pilgrimage using the Polish ways of Saint James that are so different than busy Spanish ways.

Many thanks to Mr. John Paterson for his efforts to draw up the guide book and congratulations on achieved result.

At the same time we would like to thank Mrs. Ludmiła Rozmarynowska - a Pole who studies at the University in Glasgow - for her assistance in working out the guide.

Also thanks to Mrs. Jola Kasza who translated changes regarding the way of Saint James on sections: Jakubów - Jerzmanowa (page no. 6) and Polkowice - Nowa Wieś Lubińska (page no. 8).

The guide of the authorship of Mr John Peterson is in the file „An English guide to Lower Silesian way of Saint James”.

Saint James guides us!

SH

   

Pielgrzymka

W Roku Beatyfikacji
Sługi Bożego Jana Pawła II,
w przeddzień rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej

BRACTWO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA WRAZ Z O.O. REDEMPTORYSTAMI

SERDECZNIE ZAPRASZA

W SOBOTĘ 9 KWIETNIA 2011, DO UDZIAŁU W:
VII PIESZEJ PIELGRZYMCE
„DO ŹRÓDŁA ŚW. JAKUBA”
W SANKTUARIUM W JAKUBOWIE
ZWANEJ „PAPIESKĄ”

 

Więcej: Pielgrzymka

   

Informacja!

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Bractwo św. Jakuba Apostoła w Jakubowie

 

Kapituła Bractwa św. Jakuba zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, w dniu 26 marca 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Bractwa.

 

Obrady będą poprzedzone Mszą świętą w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie. Potem nastąpi przejazd do szkoły podstawowej w Nielubi, gdzie odbędą się obrady i wspólny obiad.

 

Proponowany prządek obrad WZ Bractwa:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia - prezes Zarządu Kapituły.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Dyskusja na przyjęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

 4. Sprawozdanie z działalności Małopolskiego oddziału Bractwa za rok 2010 r.

 5. Sprawozdanie z działalności oddziału Bractwa w Szczyrku za rok 2010 r.

 6. Sprawozdanie z działalności oddziału Bractwa w Żabnie za rok 2010 r.

 7. Sprawozdanie z działalności oddziału Bractwa w Ośnie Lubuskim za rok 2010 r.

 8. Sprawozdanie z działalności oddziału Bractwa w Lęborku za rok 2010 r.

 9. Sprawozdanie z działalności Prezydium Kapituły i Kapituły Bractwa z działalności w 2010 r.

 10. Podjęcie Uchwały nr 1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
  Prezydium Kapituły i samej Kapituły za rok 2010.

 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Bractwa za rok 2010 oraz podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010.

 12. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2010.

 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w przedmiocie działalności Bractwa w 2010 r. oraz oceny pracy Kapituły w 2010 roku.

 14. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Bractwa za rok 2010.

 15. Podjęcie Uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia absolutorium dla Zarządów Oddziałów,
  Prezydium Kapituły i Kapituły Bractwa za rok 2010.

 16. Przedstawienie planu finansowego Bractwa na rok 2011 i podjęcie Uchwały nr 6 w tej sprawie.

 17. Przestawienie planu pracy Kapituły Bractwa oraz oddziałów Bractwa na rok 2011 i podjęcie Uchwały nr 7 w tej sprawie.

 18. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Bractwa dotyczących rozszerzenia składu Kapituły o przedstawicieli oddziałów Bractwa oraz podjęcie Uchwały nr 8 w tej sprawie. Tekst propozycji zmian Statutu w załączeniu**.

 

 1. Wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad WZC .

 

 

** Zmienia się Statut stowarzyszenia „Bractwo św. Jakuba Apostoła” w ten sposób, że do dotychczasowej treści art. 42.2. dodaje się zdanie :

„Nadto w skład Kapituły wchodzi prezes oraz sekretarz każdego Zarządu Oddziału”

   

Strona 4 z 30